Dotacje MEN na podręczniki – co należy wiedzieć?

book-774837_640Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. umożliwiły uczniom szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatny dostęp do podręczników, ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego, począwszy od roku szkolnego 2014/2015. Na czym polega funkcjonowanie dotacji?

Kto może skorzystać z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej?
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych zyskują uczniowie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Natomiast dyrektorzy szkół społecznych i niepublicznych mają do wyboru skorzystanie z dotacji celowej lub zlecenie zakupu podręczników rodzicom / opiekunom uczniów. Oto wyciąg z ustawy:

Art. 22ac. 1.
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. (…)

Art. 22ae. 1. Wyposażenie:
1) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I–III,

2) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV–VI,

3) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. (…)

3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

4. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o których mowa w ust. 1, szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju.

Na jakie materiały edukacyjne można przeznaczyć dotację?
Dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczy wyłącznie podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych, które przeznaczone są do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Nie dotyczy zatem podręczników do zajęć nieobowiązkowych, jak na przykład drugi język obcy w szkole podstawowej.

Od kogo zależy, jakie materiały zostaną zakupione za dotację?
Decyzję, jakie podręczniki i inne objęte przez program dotacji materiały zostaną zakupione, podejmują nauczyciele konkretnego przedmiotu wraz z dyrekcją szkoły oraz radą pedagogiczną i radą rodziców.

Jak przebiega procedura zakupu w ramach dotacji MEN?
Gdy szkoła otrzyma dotację, a wspomniane wyżej grono wybierze konkretne materiały, dyrektor szkoły składa zamówienie bezpośrednio u wydawcy lub u dystrybutora podręczników. Jedną z możliwości jest skorzystanie z oferty Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych (WSiP), które oferują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów objętych dotacją, w tym publikacje cenionych wydawnictw, jak: CEO Civitas, Hachette, Hueber, LektorKlett, Macmillan, Nowela, Oxford, Pearson, Zamkor oraz Wydawnictwo Szkolne PWN. Na stronie internetowej WSiP znajdują się dokładne informacje dotyczące sposobu zamawiania oraz oferta dla różnych przedmiotów.

Ile podręczników szkoła może zamówić?
Przykładowo w roku szkolnym 2015/2016 dyrektorzy szkół otrzymali możliwość zamówienia dla uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum w liczbie podręczników równej liczbie uczniów w wymienionych wyżej oddziałach w swoich szkołach. Ponadto, zamawiają po jednym dodatkowym podręczniku na każdy objęty dotacją MEN oddział.

Czyją własnością są zakupione za pomocą dotacji MEN materiały?
Dotację na zakup podręczników MEN przyznaje raz na trzy lata, natomiast na zakup materiałów ćwiczeniowych – raz na rok. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością szkoły, a uczeń wypożycza je na cały rok szkolny, by w czerwcu oddać je do szkolnej biblioteki. Zeszyty ćwiczeń natomiast należą do uczniów, co oznacza, że nie mają oni obowiązku oddawania ich szkole. Uczniowie z kolejnego rocznika wypożyczą oddane przez starszych kolegów podręczniki i otrzymają nowe, niezapisane zeszyty ćwiczeń.

Zamówienia szkolne i dodatkowe korzyści
Zamawiając podręczniki i materiały edukacyjne w ramach dotacji MEN warto przyjrzeć się dokładniej ofertom wydawnictw i dystrybutorów. Na przykład po skorzystaniu z oferty WSiP w ramach obsługi posprzedażowej nauczyciele otrzymują dostęp do serwisu wsipnet.pl ułatwiającego komunikację wewnątrzszkolną, elektronicznego generatora sprawdzianów klasowki.pl oraz Klubu Nauczyciela ucze.pl, który pozwala zadawać uczniom prace domowe online oraz śledzić ich postępy w nauce. Korzystanie z wymienionych platform internetowych znacznie ułatwia i usprawnia codzienną pracę nauczyciela i komunikację z uczniami.
Materiały edukacyjne znajdziesz na http://www.wsipnet.pl/2015/